Polityka Prywatności

Wprowadzenie
Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.
Państwa dane osobowe zostały podane Wysprzątane24, ul. Grochowska 357 m 902, 03-822 Warszawa, Nip: 1132595605 dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez WYSPRZĄTANE24 służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami WYSPRZĄTANE24.
Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie WYSPRZĄTANE24 w związku w rozporządzeniem RODO.
§1 Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WYSPRZĄTANE24, dostępny pod adresem internetowym WYSPRZATANE24.PL, prowadzony jest przez " Wysprzątane24, ul. Grochowska 357 m 902, 03-822 Warszawa, Nip: 1132595605 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1132595605.
§2 Inspektor Ochrony Danych
WYSPRZĄTANE24 nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biurowysprzatane24@wp.pl
§3 Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez WYSPRZĄTANE24 w następujących celach:
1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę oferowaną przez WYSPRZĄTANE24, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3. realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez WYSPRZĄTANE24, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej z WYSPRZĄTANE24 umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WYSPRZĄTANE24 w związku z prowadzeniem działalności – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
6. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
7. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
8. realizacji przez WYSPRZĄTANE24 czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez WYSPRZĄTANE24 lub usług/dostaw świadczonych przez WYSPRZĄTANE24, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
10. wewnętrznych celów administracyjnychWYSPRZĄTANE24, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze WYSPRZĄTANE24 lub realizacji zlecenia/usługi/dostawy, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
12. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
§ 4 Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez WYSPRZĄTANE24:
1. podmiotom i organom, którym WYSPRZĄTANE24 jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od WYSPRZĄTANE24 danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
3. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze WYSPRZĄTANE24 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie, transportowe i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące WYSPRZĄTANE24 firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie WYSPRZĄTANE24.
5. na podstawie odrębnej zgody partnerzy WYSPRZĄTANE24 w celu uzyskania specjalnej oferty.
§5 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy WYSPRZĄTANE24.
§6 Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WYSPRZĄTANE24 przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z WYSPRZĄTANE24 umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym WYSPRZĄTANE24 wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym WYSPRZĄTANE24 wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez WYSPRZĄTANE24,
4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez WYSPRZĄTANE24 w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec WYSPRZĄTANE24, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na WYSPRZĄTANE24 w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez WYSPRZĄTANE24,
8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WYSPRZĄTANE24 stanowiących podstawę tego przetwarzania.
§7 Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez WYSPRZĄTANE24 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy WYSPRZĄTANE24, będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
§8 Wymóg podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy z WYSPRZĄTANE24, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.
Państwa dane osobowe zostały podane WYSPRZĄTANE24 dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami WYSPRZĄTANE24.
§9 Źródło pochodzenia danych
informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z WYSPRZĄTANE24 oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z WYSPRZĄTANE24 umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z WYSPRZĄTANE24, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.
Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Pełny tekst rozporządzenia dostępny tutaj

 

Wysprzątane24
ul. Grochowska 357 m 902
03-822 Warszawa

Nip: 1132595605
Regon: 140997677

Skontaktuj się z nami
Mobile: +48 503 982 154
E-Mail: biurowysprzatane24@wp.pl

© Wysprzątane 24 - All Rights Reserved